← Terug naar Nieuws

In de nieuwsbrief van maart kondigden we een peiling aan over grotere samenwerking met andere christelijke meldpunten. Uiteindelijk hebben tien personen de peiling ingevuld. De peiling gaf aanleiding om daar nog verder met elkaar in gesprek te gaan. We hebben met negen personen verder gesproken in twee online sessies. Uit de peiling bleek dat de betrokkenen heel graag willen dat er meer samen gewerkt wordt qua voorlichting en preventie en het geven van gezamenlijke trainingen. Op het deelgebied van één gezamenlijk meldpunt was wel meer gesprek, en worden er meer uitdagingen gezien. Wel is duidelijk dat één loket voor melders zeer wenselijk is.

Professionaliteit en deskundigheid
De gespreksdeelnemers zijn het er samen over eens dat professionaliteit en deskundigheid heel belangrijk zijn. Ze zijn een múst. En door samenwerking kan je van beide meer krijgen. Meer deskundigheid omdat je met meer mensen bent met verschillende kerkelijke achtergronden, die elk hun eigen kennis meebrengen. Meer professionaliteit omdat je van elkaar kunt leren en beter bekend raakt met elkaars cultuur.

Cultuur
Die gemeentecultuur wordt ook gezien als de grootste uitdaging. Het vraagt een professionele aanpak om de verschillen in cultuur, en ook gezagsstructuren, goed te begrijpen. Een deel van de deelnemers vindt dat samenwerking niet ten koste mag gaan van de eigen gemeentecultuur. Daar staat tegenover dat een deel van mening is dat het juist beter is om de cultuur niet leidend te laten zijn: ‘het gaat niet om de tent, maar om de vent.’

Eén meldloket
Het hebben van één meldloket kun je op verschillende manieren invullen. Denk bijvoorbeeld aan één meldloket aan de voorkant, met daarachter de verschillende bestaande meldpunten, met de eigen protocollen en klachtencommissie. Maar het kan nog verder gaan. Dat je ook aan de achterkant gaat samenwerken of zelfs op bepaalde gebieden fuseert. Je kunt hiermee dus veel kanten op, maar de meeste deelnemers vinden één loket getuigen van professionaliteit naar melders toe: zij hoeven dan niet eindeloos te zoeken naar een adres waar ze hun melding kunnen doen. Ondanks alle uitdagingen ziet men dat als focus nummer één. ‘Een veilige kerk staat centraal, toch?’

Hoe verder?
Een aantal ideeën over de voorlichting, training en het meldpunt worden nu concreter gemaakt in een paar voorstellen. Dit gebeurt met onze en de input van de andere meldpunten. Als die voorstellen concreet genoeg zijn, zullen we ze ook bespreken met jullie, onze deelnemers. Daarna zullen we pas beslissingen nemen.

(uitkomsten zijn weergegeven in de afbeeldingen)