← Terug naar Nieuws

Wat is Veiligekerk.nl?

Veiligekerk.nl is de website van Veilige Kerk een initiatief van drie kerkelijke meldpunten in samenwerking met Tear. Het wil bewustwording over wat een veilige kerk is wil vergroten. Veilige Kerk wil helpen om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Zij doen dit door middel van voorlichting, onderwijs en campagnes. Veilige Kerk is zelf geen meldpunt.

De drie aangesloten en uitvoerende meldpunten bij Veilige Kerk zijn: SMPR, Het Meldpunt en SEM. Deze meldpunten bieden opvang, begeleiding en klachtenprocedure(s).

Verschil in meldpunten

De drie meldpunten verschillen van elkaar wat kerkelijke achtergrond betreft. SEM is er voor christelijke gemeenten die zich herkennen in de Evangelische achtergrond/gedachtegoed en deelnemer geworden zijn van het netwerk. Bovendien kunnen ook christelijke organisaties lid worden van SEM.

Alle drie meldpunten richten zich op seksueel misbruik binnen kerkelijke gezags-relaties. Daarnaast  heeft SEM aanvullend machtsmisbruik, manipulatie en financieel misbruik opgenomen in de gedragscode en geldt deze voor alle binnen een gemeente/organisatie aangestelde leiders.

Veilige Kerk brengt op de website ook huiselijk geweld onder de aandacht met verwijzingen en adviezen. Dat valt dan weer buiten de scope van SEM.

Wat biedt Veilige Kerk aan?

Veilige Kerk biedt aan allen die daarin geïnteresseerd zijn, informatie over: 

 • Preventie (o.a. stappenplan veilige kerk)
 • Het melden van misbruik, de diverse kerkelijke meldpunten en mogelijkheden voor hulp aan slachtoffers en omstanders.
 • Een agenda met relevante cursussen en trainingen op gebied van Veilig Kerk zijn.
 • Een zeer uitgebreide lijst met (links naar) online materiaal over verschillende aspecten van veilige kerk, gegroepeerd naar doel(groep). Bijvoorbeeld: zondagse diensten, kerkleiders, kringavonden, jeugd, kinderen, vertrouwenspersonen en literatuur. Verder staat er een aantal publicaties ter inspiratie en ervaringsverhalen.

Wat biedt SEM aan zijn deelnemers?

 • Een gedragscode: geldend voor alle aangestelde leiders in gemeente of organisatie.
 • Een klachtenregeling voor die gevallen waarin een van die leiders zich niet gedraagt volgens de afgesproken gedragscode en iemand zich daar slachtoffer van voelt.
 • Een meldpunt waar (vermeende) slachtoffers zich kunnen melden met hun verhaal.
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van een van onze vertrouwenspersonen om het verhaal van misbruik te verhelderen en hulp bij eventuele melding bij de klachtencommissie.
 • Een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie die door een slachtoffer ingediende klacht(en) over misbruik beoordeelt.

Daarnaast geeft SEM advies en voorlichting aan deelnemende gemeenten en organisaties.

 • SEM biedt advies en ondersteuning aan bij de implementatie van het Stappenplan en andere preventieve maatregelen.
 • Training en workshops over diverse thema’s die passen bij het werk van SEM. Wij verzorgen ook trainingen voor Vertrouwenspersonen die binnen gemeenten worden aangesteld.
 • Deelnemende gemeenten en organisaties kunnen de SEM adviseur bellen voor advies tijdens crisissituaties n.a.v. (vermeend) seksueel misbruik.  De bestuurlijk verantwoordelijken worstelen vaak met vragen, dilemma’s, stress en oplopende emoties. SEM biedt de mogelijkheid voor advies van een ervaren, onafhankelijke adviseur die niet betrokken is bij het meldpunt of de klachtencommissie.

SEM heeft dus een andere taak en verantwoordelijkheid dan Veilige Kerk, maar vormt samen met andere meldpunten Veilige Kerk. Samen staan we sterker en het is ook te verwachten dat de samenwerking verder gaat groeien.

Heeft u nog vragen? Bezoek de website van Veiligekerk.nl en Wijzijnsem.nl om te zien of uw vraag daar beantwoord kan worden. Hier staan ook de diverse contactadressen die in dit stuk zijn vermeld.